LØRENSKOG LOGOPEDKONTOR

Sissel E. Blandehoel, logoped MNLL

 

Kontoret tilbyr behandling innenfor de tradisjonelle logopediske områdene:

 

* Språk- og kommunikasjonsvansker (afasi)

* Vansker med uttale / artikulasjon (dysartri)

* Svelgvansker (dysfagi)

* Taleflytvansker (stamming og løpsk tale) - inkl. raske tiltak for de yngste

barna som strever med taleflyten.

* Stemmevansker - Også stemmetrening for Parkinson DS (LSVT Loud)

* Lese- og skrivevansker (dysleksi) - inkl. forebyggende arbeid - samt

raske tiltak når 1. / 2. klassingen strever med leseinnlæringen.

 

Blandehoel har lang og bred erfaring fra arbeid med alle aldersgrupper. Hun har vært ansatt som logoped i Lørenskog kommune, Pedagogisk Psykologisk Kontor, siden 1988. I 2013 ble tidligere uttanning supplert med en Master (UiO). Hun arbeider nå som privatpraktiserende logoped. Blandehoel er medlem av Norsk Logopedlag

http://norsklogopedlag.no.

 

Kontoret har avtale med HELFO https://helfo.no/. Behandlingen vil altså for de fleste vansker være kostnadsfrie for klienten, behandlingen dekkes av folketrygden. Det kreves henvisning fra lege. Denne må nå forhåndsgodkjennes av HELFO bare for barn under 18 år. Etter 1. jan. d.å. er det ikke krav om avslagsbrev fra hjemkommunen før oppstart hos privat logoped.

Ved behov kan kontoret rekvirere transport via Pasientreiser https://pasientreiser.no/.

Lørenskog logopedkontor ligger sentralt og har god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Behandling kan også gis i hjemmet / på institusjon.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Lørenskog logopedkontor tilbyr også ulike former for kurs. Blandehoel har lang erfaring fra planarbeid og kursvirksomhet for skoler og barnehager. Kurs for barnehager vil ha fokus på hvordan personalet kan forberede barna best mulig på leseinnlæring. Opplegget er lekpreget og lystbetont, og mange barn vil lære seg å lese før skolestart.

 

NB! De vil lære seg å lese! Det er absolutt ikke snakk om formell leseinnlæring, men å gi barna riktig stimulans og rett verktøy for selv å utforske skriftspråket.

 

De som ikke knekker koden før de går ut av barnehagen, vil likevel være langt bedre forberedt for leseinnlæring gjennom dette tiltaket. En god start vil gi dem en raskere leseutvikling. Godt arbeid før skolestart vil også være verdifullt for barn som viser seg å ha dyslektiske trekk.

 

Kontoret tilbyr også "kurs" for foreldre. De aller fleste foreldre er som kjent opptatt

av å gi barna sine gode muligheter for å lykkes i skole- og utdanningsløp. Foreldre vil først og fremst få kunnskap om hvordan de hjelper barna gjennom å gi dem et godt begrepsapparat og vokabular. Tidlig språkforståelse, lenge før skolestart, predikerer sterkt barnets leseforståelse fra mellomtrinnet og oppover. Forståelse er helt avgjørende når barn og unge skal lese for å lære.

 

 

Kontaktskjema: